Qiu Wang, Hong-Ning Dai, Qinglin Zhao
Proceedings of The 22nd Wireless and Optical Communications Conference (WOCC), Chongqing, China, 2013
Publication year: 2013