Hong-Ning Dai, Hao Wang, Hong Xiao, Xuran Li, Qiu Wang
Proceedings of 14th IEEE/IFIP International Conference on Embedded and Ubiquitous Computing (EUC), Paris, France, 2016
Publication year: 2016