Yuanyuan Wang, Hong-Ning Dai, Qiu Wang, Haibo Huang, Jianqing Li
Proceedings of the 15th IEEE International Conference on Communication Systems (ICCS), Shenzhen, China, 2016
Publication year: 2016